Šíříme poznatky a myšlenky na poli lékařství a zdravotnictví


nakladatelství a vydavatelství

Vydavatelství Facta Medica, s.r.o., působí na vydavatelské a nakladatelské scéně České republiky od roku 2008. Specializuje se na vydávání především odborné lékařské a zdravotnické literatury. Zatím má koncipovány tři ediční řady: odbornou lékařskou, populárně-naučnou a ?medicínsko-beletristickou?. Vydavatelství sídlí v Brně. Doposud vydalo tři tituly v edici odborné lékařské literatury, dva v edici populárně-naučné a dva v edici ?medicínsko-beletristické?.
ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ TITULY
Kardiabetes. Kardiovaskulární choroby a diabetes mellitus. Jindřiška Perušičová, Richard Češka a kolektiv
ISBN 978-80-904260-1-6, cena 500 CZK, 240 stran
Kniha edičně připravená dvěma předními odborníky, diabetoložkou prof. J. Perušičovou a internistou (lipidologem a metabolikem) prof. R. Češkou, představuje průkopnický přístup k problematice kardiovaskulárních onemocnění, k onemocnění diabetes mellitus 2. typu a obezitě. Reflektuje současné poznání, že společným jmenovatelem všech těchto onemocnění je metabolický (Ravenův nebo X-) syndrom, a že jsou tedy tato onemocnění spojena - proto je užit v titulu termín kardiabetes, aspirující na novou nozologickou jednotku. Autoři shrnují a předkládají etiologii, možnou prevenci i v současnosti doporučované léčebné postupy.
Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu. Jindřiška Perušičová a kolektiv
ISBN 978-80-904260-3-0
cena 485 CZK, 250 stran
Kniha kolektivu autorů přizvaných přední českou diabetoložkou profesorkou Jindřiškou Perušičovou seznamuje odbornou veřejnost se současnými trendy v léčbě diabetu 2. typu inzulinem. Tyto teoretické závěry se opírají o závěry zahraničních studií, které jsou v knize čtenářům recenzní formou zprostředkovány. Celá problematika je dokumentována kazuistikami autorů. Kniha nabízí odpovědi alespoň na zlomek otázek, na které hledá v posledních letech odpověď světová diabetologie. Mezi takové stěžejní otázky patří: zda je léčba inzulinem indikována u diabetiků 2. typu, kdy má být eventuálně zahájena, u kterých diabetiků máme preferovat monoterapii inzulinem, nebo naopak kombinační léčbu inzulinem a perorálními antidiabetiky.
Otazníky kardiovaskulární prevence 2009
ISBN 978-80-904260-2-3
Michal Vrablík a kolektiv
cena 385 CZK, 160 stran
Publikace klinických odborníků přináší aktuální odpovědi na otázky (Otazníky), které vyvstávají vzhledem k epidemickému nárůstu kardiovaskulárních problémů v populaci v ekonomicky rozvinutých zemích světa, a to stále mladších ročníků. Editor u vědomí rychlého postupu poznatků v této oblasti zvýraznil jejich aktuálnost a časovou ohraničenost uvedením letopočtu jako součásti titulu. K posouzení kardiovaskulární problematiky a možností její prevence si editor specializující se na problematiku poruch metabolizmu a dyslipidemii přizval odborníky ze specializací, které jsou s problematikou kardiovaskulárních onemocnění úzce spjati - hypertenzioložku, diabetoložku a gynekologa zabývajícího se problematikou HRT. Kniha tak přináší cenné informace pro všechny lékaře, kteří přicházejí s kardiovaskulárními onemocněními do styku, včetně praktických lékařů, ambulantních internistů a z pohledu indikace HRT i gynekologů.
Obezita. Příčiny, typy, prevence a léčba. Věra Adámková a kolektiv
ISBN 978-80-904260-5-4
Cena 275 CZK, 122 stran
Publikace přináší komplexní pohled na obezitu z hlediska chorobného působení tohoto stavu na člověka. Všichni z každodenní praxe velmi dobře víme, jak obtížné je přesvědčit naše pacienty nebo klienty o nutnosti udělat něco pro své zdraví, tedy začít komplexně pečovat o své tělo i duši. Znamená to změnu každodenních (mnohdy příjemných) rituálů. Přes všechny studie, výzkum a nejmodernější farmakologické a technické možnosti musí ve snaze o změnu své hmotnosti v naprosté většině případů stále začít každý u sebe. Obezita je spojena s celou řadou převážně zdravotních problémů, které s sebou mohou nést i život ohrožující stavy ? nejčastěji onemocnění srdce a cév, postižené pohybového aparátu, dýchací obtíže a v posledních letech se jasně ukazuje, že i zvýšený výskyt nádorů. Tato kniha se snaží podat obraz posledních znalostí o obezitě, a to jak použitelných pro širokou veřejnost, tak pro odborníky, kteří se obezitou a životním stylem zabývají. V jednotlivých kapitolách naleznete souhrn problematiky tak, jak je popsána v současných literárních pramenech, a také výsledky šetření a výzkumů, které probíhají na poli fyzické aktivity, výživy, klinických komplikací a genetických vloh pro rozvoj obezity. Členy autorského kolektivu jsou odborníci, kteří se zabývají problematikou obezity denně, a to v klinické praxi, v nutriční poradně, vedou odborná školení a lekce cvičitelů a trenérů fitness zařízení a také zkoumají obezitu v laboratorních podmínkách. Doufáme, že vám kniha přinese alespoň některé odpovědi na otázky závažnosti obezity a pomůže vám v orientaci tohoto velice závažného zdravotně sociálního jevu
POPULÁRNĚ NAUČNÉ TITULY
Ischemická choroba srdeční/Základní informace pro pacienty. Josef Veselka
ISBN 978-80-904260-4-7
cena 130 CZK, 58 stran
Publikace napsaná předním odborníkem na léčbu srdečně-cévních onemocnění působícím ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole poskytuje formou otázek a odpovědí základní informace pro nemocné trpící srdečně-cévními nemocemi, jako jsou vysoký krevní tlak, kornatění tepen, angina pectoris nebo ischemická choroba srdeční. Publikace přináší poučení jak předcházet správnou životosprávou vzniku těchto chorob nebo jejich rozvoji, dále rady pro nemocné, kteří prodělali akutní infarkt myokardu nebo trpí ischemickou chorobou srdeční, jak se vyrovnávat s některými omezeními v běžném životě. Profesor Veselka vyvrací obecně panující názor, že lidé s takovýmto onemocněním jsou zcela vyřazeni z běžného života a jejich život je plný odříkání.
MEDICÍNSKO-BELETRISTICKÉ TITULY
Tělo a duše ve zdraví a v nemoci. Zdeněk Susa
ISBN 978?80? 904260?0?9
cena 249 CZK, 160 stran
Kniha esejů o zdraví, lékařích, zdravotnictvích a zdravotnictví, a především o lidech. Více o ní řeknou slova člověka nejpovolanějšího, prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., prezidenta České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Kniha doc. MUDr. Zdeňka Susy je zcela mimořádná v několika směrech. Je to dílo zkušeného lékaře, který se ve svém profesním životě setkal s medicínou v jejích četných rozmanitostech a který dovede poutavě vyjádřit svůj názor. Vyplývá z něho nadhled lékaře, který se zamýšlí nad medicínou jak po stránce vědecké, teoretické i praktické, tak také nad její etickou, duševní, duchovní integrální součástí, nad komunikační dovedností lékaře či sestry s pacientem, nad řízením lékařské péče, nad alternativními praktikami. Aktuální otázky lékařského významu mu poskytují podnět k úvaze o placebu jako projevu psychického vlivu. Autor dovede obdivuhodně vyjádřit to, co lékař cítí při styku s nemocným a umí pojmenovat vztah k pacientovi, nikoli jen podle výsledků z laboratoře a sofistikovaných vyšetření, nýbrž pochopením jeho myšlenek, víry, jeho nejhlouběji uložených starostí i nadějí. Lidské tělo i duše mají mnoho vzájemných vztahů, které autor shrnuje do přiléhavého pojmu ?medicína souvislostí?. Kniha určitě stojí za přečtení i zamyšlení. Měla by patřit do knihovny jak zdravotníků, tak i studentů medicíny i laiků, kteří chtějí poznat pohled moudrého člověka na život.
Kontakt:
Facta Medica, s.r.o.
612 00 Brno, Srbská 19
GSM +420 737 985 593/+420 737 287 512
fama@fa-ma.cz
Příběh inzulinu. Cesta k normálnímu životu. Jan Vachek
ISBN 978-80-904260-6-1
cena 489 CZK, 72 stran
V roce 2009 uplynulo 85 let od zlomu v léčbě diabetes mellitus - v roce 1924 byl k léčbě diabetiků poprvé použit inzulin. Do této doby byla diagnóza diabetes mellitus v podstatě rozsudkem smrti. Tato publikace přibližuje čtenářům fascinující cestu od objevu k výrobě preparátu.

Menu